Turkce English
     

Alıcılar rakip firmalarca üretilen benzer mal ya da hizmetlerden markanızı kolayca ayırt etmeli, markanız malınızı ve hizmetinizi somutlaştırabilecek ve onu diğer mal ve hizmetlerden farklılaştıracak güce sahip olmalıdır. Markanın mutlaka bir anlamının olması gerekmez.

Kolay okunabilen, okunduğu gibi yazılabilen, başkaları tarafından kolayca taklit edilemeyecek, kulağa hoş gelen, ilk bakışta ve okunduğunda alıcıda etki bırakan sözcükler seçilmelidir. Markanın daha önce ticaret unvanı olarak aynı sektörde bir başka işletme tarafından tescil edilip edilmediği de araştırılmalıdır.

Tescilden önce markanın başka markalara bezeyip benzeyip benzemediği, aynısın bulunup bulunmadığı mutlaka araştırılmalıdır.

• Ürünler için özellik gösteriyor olup olmaması,

• Ticaret alanında herkes tarafından kullanılıyor olmaması,

• Ürünlerin niteliği konusunda yanıltıcı olmaması,

• Yetkili mercilerden kullanma izni alınmamış işaretleri içerip içermemesi,

• Tarihi, kültürel değerler içerip içermemesi

• Sahibi tarafından kullanma izni verilmemiş tanınmış marka olup olmadığı,

• Dini değerleri ve sembolleri içerip içermemesi,

• Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olup olmadığı hususlarında geniş çaplı bir araştırma yapmalı ve bu konularda hassas davranılmalıdır.

Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre talep üzerine onar yıllık dönemler halinde sonsuz sayıda yenilenebilir. Yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılır. Tescilli bir markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka iptal edilir. Bu gibi durumlarda iptal yetkisi yetkili mahkemelere aittir.

Sloganlar da marka olarak tescil edilebilir. Ancak slogan ayırt edici bir marka eşliğinde tescili mümkündür.

Ticaret unvanları şirket kuruluşu yapılırken korumakla birlikte, herhangi bir mal veya hizmeti işaret etmek ve bir başka kişinin mal veya hizmetinden ayırt etmek için ayrıca Türk Ticaret Kanunu dışında 556 sayılı KHK hükümlerindeki korumadan da faydalanabilmek için marka olarak da tescil edilmesi gerekmektedir. Marka ile ticaret unvanlarının aynı olma zorunluluğu bulunmamaktadır.

® (registered=müseccel) işareti yanında kullanıldığı markanın tescilli olduğunu belirtir uluslararası bir işarettir. Markanın tescili tamamlandıktan sonra kullanılması doğrudur. Tescilsiz bir markanın yanında kullanılması suç teşkil etmektedir.


556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre tescil edilecek markaların çeşitleri aşağıda gösterilmiştir.

a) Ortak Marka: Üretim veya ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan, bir gurubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir.

b) Garanti Markası: Marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir.

c) Ticaret Markası: Bir işletmenin imalatını ve /veya ticaretini yaptığı mallan, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işarettir.

d) Hizmet Markaları: Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir.

Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, birlikte kullanmak istedikleri markayı ticaret markası ve/veya hizmet markası olarak ad veya unvanlarını başvuru formu üzerindeki başvuru sahibi bölümüne birlikte yazarak başvuru yapabilirler.


556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin öngördüğü koruma; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgâhı olan veya sınai veya ticari uğraşıda bulunan gerçek veya tüzel kişilerce veya Paris Sözleşmesi yahut Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişilerce elde edilir. Yedinci paragraf kapsamına girmemekle beraber, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere yasal olarak veya fiilen marka korunması tanımış yabancı devletlerin gerçek veya tüzel kişileri de karşılıklılık ilkesi uyarınca marka korumasından aynı şekilde yararlanır.


• Marka Müracaatı

• Marka Yenileme

• Marka Devir

• Lisans Kayıt

• Lisans Yenileme

• Veraset ve İntikal İşlemleri

• Rehin İşlemleri

• Unvan Değişikliği

• Adres Değişikliği

• Nevi Değişikliği

• Rüçhan Hakkı Kayıt İşlemleri

• Marka Tescil Belgesi Suret Düzenleme İşlemleri

• Marka Hakkından Vazgeçme

• Şirket Birleşmeleri

• Teminat Gösterme

• Lisans İptali

• Resmi Marka Bülteninde Yayınlanan Marka Başvurularına İtiraz


Nişantaşı Mh. Dr. M. Hulusi Baybal Cad. No:4 Demirci İş Mrk. B Blok K:8 No:807 KONYA / TÜRKİYE
Tel: +90.332.235 61 06 - Fax: 235 61 08   mail: bilgi@kimlikpatent.com.tr