Turkce English
     

Patent Nedir?

Patentlenebilirlik Kriterleri Nelerdir?

Patent belgesi hangi bölümlerden oluşur? Başvuru tarihinin kesinleşmesi hangilerinin verilmesiyle olur?

Patent başvurusundan belge alınmasına kadar hangi aşamalardan geçilmektedir?

Faydalı Model Nedir?

Ülkemizde buluşumuza koruma talep edebileceğimiz yasal başvuru türleri nelerdir?


Patent Nedir?

Patent, tekniğin bilinen durumunu aşan yeni ve sanayiye uygulanabilen buluşlara verilen belgedir.

Patent, tekniğin bilinen durumunu aşan yeni ve sanayiye uygulanabilen buluşlara verilen belgedir.

Buluş, bir beşeri gereksinim olarak ortaya çıkan soruna, teknik alana giren uygulanabilir bir öğreti ile çözüm getiren fikri bir üründür.

Patent sisteminin genel özelliklerini şöyle sıralayabiliriz;

1. Teknik bir problemin çözümünü anlatır: Patent başvuruları teknik bir probleme getirilen teknik bir çözümü anlatır. Bu anlayış Amerika Birleşik Devletleri haricindeki tüm ülkelerde aynıdır. Sorunun teknik yönünün olmaması ulusal mevzuatta patent korumasına konu olamayacağı anlamına gelmektedir.

2. Devletler tarafından verilir: Patent başvurularının incelenmesi ve belge verilerek korunması ancak devletlerin yetkilendirdiği kurumlar tarafından gerçekleştirilir. Bu işlevi ülkemizde Türk Patent Enstitüsü 1995 yılından buyana yürütmektedir. Bu tarihten önce Sanayi Bakanlığı bünyesinde bu işlemler yürütülmektedir. Ayrıca ülkelerin oluşturduğu topluluk veya konsorsiyumların görevlendirdiği topluluk veya konsorsiyum adına karar veren kurumlarda söz konusu olabilmektedir. Örnek olarak Avrupa Patent Ofisi verilebilir.

3. Ülkesellik prensibine göre koruma sağlanır: Başvurular ve verilen belgeler ülke sınırları içerisinde hak elde edilmesine ve hukuki korumaya konu olabilmektedir. Globalleşmenin hızının artmasıyla birlikte uluslar arası anlaşmalarla ulusal başvuru ile elde edilen öncelik haklarının anlaşmaya taraf ülke ve ülke topluluklarında kullanılması söz konusu olabilmektedir.

4. Menkul değer özelliği taşıması: Ar-ge faaliyetleri ve patent başvuru sürecinde harcanan giderlerin karşılanabilmesi, buluşçuluğun teşviki, ödüllendirilmesi anlamında patentin devri, lisans yoluyla üretim izni, rehin edilebilmesi, teminat olarak gösterilebilmesi, miras yoluyla geçebilmesi gibi menkul değer özellikleri mevcuttur.

Patent sistemi, bilginin gelişiminin önünü tıkamak ve buluşçuya salt tekel hakkı tanımak için geliştirilmiş bir sistem değildir. Aksine bilginin gelişiminin durdurulamayacağından yola çıkılarak bilginin paylaşımını kolaylaştırmak ve bilginin sınıflandırılarak gerçek hayata uygulanmasını hızlandırmak amacıyla geliştirilmiş bir sistemdir. Patentler uçuk fikirlere verilen karmaşık, anlaşılmaz belgeler değildir. Aksine günlük hayat yaşanan problemlerin çözümünü hedefleyen fikirlerin somutlaştırılabilenlerine verilen açık, kolay anlaşılır belgelerdir.

Bugünün üretimini planlayarak rakiplerle rekabetin mümkün olmadığı günlerin giderek yaklaşması patent sisteminin hayatımıza girişini kaçınılmaz hale getirmektedir. Patent başvuru ve belgelerinde piyasanın üzerinde gelişmiş bilgiler barındırılmaktadır. Bu bilgiyi almanın en sağlıklı ve doğru yolu Patent başvurusu yaparak tarafsız bir uzmanın gözünden buluşunuzun bilinen teknikle karşılaştırılması sonucu elde edeceğiniz araştırma raporudur. Ar-ge ve inovasyonun zorunluluk olduğu çağımızda bu kültürün dışında kalmanın sonucu, yakın zamanda çok gerilerde kalmak ve çağa ayak uyduramamakla sonuçlanmasıyla sonuçlanabilir.


Patentlenebilirlik Kriterleri Nelerdir?

1) Sanayi Uygulanabilirlik: Buluş’un üretilebilir (somutlaştırılabilir) olması olarak tanımlanabilir. İki aşama da incelenebilir.

a-) Buluşun somutlaştırılabilir olmasının gerekliliğidir. Zira matematik formülleri, eğitim-öğretim metotları somutlaştırılamadığından patentler korunmazlar.

b-) Buluşu üretmek için gereken teknolojinin var olmasının gerekliliğidir. Mevcut teknolojiyle üretilemeyecek bir buluş sanayiye uygulanabilir kabul edilemez.

2) Yenilik: Buluşun, patent başvurusundan önce yazılı, sözlü veya diğer bir şekilde açıklanmamış olmaması durumudur. BULUŞUMUZUN TÜRKİYE DE YENİ OLMASI YETMİYOR, DÜNYADA YENİLİK ARANIYOR.

3) Buluş Basamağı: Mevcut teknik bilgiden alanındaki uzmanlar tarafından çıkarılamama durumudur. patentlenebilirlik kriterleri içerisinde soyut olarak ifade edilebilecek ve anlaşılması zor bir basamaktır. En basit şekilde, “bizim aklımıza neden gelmedi” dedirten sonuçtur.Patent belgesi hangi bölümlerden oluşur? Başvuru tarihinin kesinleşmesi hangilerinin verilmesiyle olur?

Patent belgesi dört bölümden meydana gelmektedir. Bunlar;

Tarifname: Buluşla ilgili ve bilinen teknikle ilgili açıklamaların yapıldığı bölümdür. Buluş başlığıyla başlayan, tekniğin bilinen durumundaki problemlerin tanımlandığı bölümü ve buluşla bu problemlere getirilen çözümlerin anlatıldığı bölümdür. İstemlere dayanak oluşturur.

İstemler: Buluşla getirilen teknik çözümlerden korunması talep edilenlerinin yazıldığı bölümdür. Patentlenebilirlik kriterlerinin değerlendirmeleri bu bölüm üzerinden yapılır. Korunması talep edilen unsur veya usullerin tarifnamede anlatılması zorunludur. Tarifnamede bahsedilmeyen unsur ve usullerin istemlerde koruması talep edilemez.

Özet: Patent bültenlerinde buluş başlığıyla birlikte buluşu kısaca tanımlayan ve genelde 80-100 kelime aralığında yazılan bölümdür.

Resimler: Buluşun daha iyi anlaşılması ve uygulamada kolaylık sağlaması açısından verilen fakat başvuru tarihinin kesinleşmesi açısından patent başvurusunun asli unsurlarından olmayan bir bölümdür.

Başvuru tarihi, başvuru dilekçesiyle birlikte tarifname, istemler, özet ve başvuru ücretinin ödendiğini gösterir dekontun Türk Patent Enstitüsüne verildiği tarih, saat, dakika ve saniye itibariyle kesinleşir. Başvuru esnasında verilen evraklara ekleme yapılması başvuru tarihini değiştirir.Patent başvurusundan belge alınmasına kadar hangi aşamalardan geçilmektedir?

Tarifname takımının hazırlanmasından sonra başvuru yapılır. Tarifname takımı patent uzmanlarınca şekli açıdan kurallara uygun hazırlanıp hazırlanmadığı incelenir ve doğru hazırlanmışsa buluşçuya tekniğin bilinen durumuna dair başvuru tarihinden 15 ay içerisinde araştırma rapor talebinde bulunması gerektiğini bildirir şekli inceleme yazısını gönderir. Şayet tarifname takımında bir şekli eksiklik tespit etmişse bu eksikliği açık bir şekilde belirterek buluşçudan 3 ay içerisinde düzeltmesini ister. Düzeltme yapılırsa yukarıdaki gibi işlem devam eder. Düzeltme yapılmazsa başvuru geril alınmış kabul edilir. Araştırma raporunun talebinden sonra enstitü uzmanlarınca veya anlaşmalı ofislerin uzmanlarınca hazırlanan araştırma raporu buluşçuya gönderilir ve 3 ay içerisinde sistem tercihi yapması istenir. Buluşçu üç ay içerisinde sistem tercihinde bulunmazsa incelemesiz sistem tercih ettiği kabul edilir. İncelemesiz sistem tercihinde bulunulursa araştırma raporuyla birlikte tarifname takımı 6 ay yayınlanır. Araştırma raporuna 3. Kişilerin itirazı beklenir. Yayın sonunda belge kararı verilerek 7 yıl süreyle incelemesiz patent belgesi başvuru sahibine verilir. Başvuru tarihinden itibaren bu 7 yıl içerisinde herhangi bir zamanda inceleme talep edilerek incelemeli sisteme geçilebilir. Sistem tercihi aşamasında incelemeli sistem tercih edilirse, araştırma raporuyla birlikte tarifname takımı 6 ay yayınlanır ve araştırma raporuna 3. Kişilerin itirazı beklenir. Yayının bitmesiyle birlikte tarifname takımı, varsa buluşçunun araştırma raporuna görüşleri ve 3. Kişilerin itirazı inceleme yapacak uzmana gönderilir. Yapılan incelemeler (Ulusal mevzuatımızda 3 İncelemeyle sınırlıdır.) sonucunda patentlenebilirlik kriterlerini sağlayan istemler belge verilmesine karar verilir.


Faydalı Model Nedir?

Küçük patent olarak adlandırılan, sanayiye uygulanabilirlik ve yenilik koşullarını sağladığı halde buluş basamağını sağlayamayan buluşlar için verilen belgedir. Teorik tanımı her ne kadar fonksiyonel olarak görünse de pratikteki uygulaması maalesef ülkemizde tanımda arzulandığı şekilde olmamıştır.

Dünyada bazı ülkelerin uygulamaları içerisinde yer alan faydalı model, ülkemizde araştırma ve inceleme yapılmadan verilmektedir. Başvuruyu takip eden süreçte tarifname takımının şekli şartlara uygunluğunun incelenmesi, 3 ay süreyle yayınlanması ve belge verilmesi şeklinde idari işlemler tamamlanmaktadır. 3 aylık ilan süresinde 3. kişilerin itirazı olsa dahi TPE patent dairesi herhangi bir yenilik incelemesi yapmamakta ve itirazı başvuru sahibine göndererek 3 tercih hakkı tanımaktadır.

İtirazı dikkate alıp başvuruyu düzenleyerek belge talebi,

İtirazı dikkate alıp başvuruyu geri çekme,

İtirazı dikkate almayıp karşı görüş bildirerek veya bildirmeyerek belge talebi,

SONUÇ OLARAK BAŞVURU SAHİBİ İSTEDİĞİ SÜRECE BİR FAYDALI MODEL BELGESİNE SAHİP OLMAKTADIR.Ülkemizde buluşumuza koruma talep edebileceğimiz yasal başvuru türleri nelerdir?

1) Faydalı Model

2) Patent

a-) Ulusal Başvuru

b-) PCT(Patent Cooperation Treaty)

c-) EPC(European Patent Convention)

Gerçek kişiler ve tüzel kişiler yukarıdaki sayılan başvuruları yapılabilmektedir. Başvurularda, başvuru sahibi olarak gerçek ve tüzel kişiler gösterilebilmekte fakat buluş sahibi olarak yalnızca gerçek kişiler gösterilebilmektedir.


Nişantaşı Mh. Dr. M. Hulusi Baybal Cad. No:4 Demirci İş Mrk. B Blok K:8 No:807 KONYA / TÜRKİYE
Tel: +90.332.235 61 06 - Fax: 235 61 08   mail: bilgi@kimlikpatent.com.tr